Vedtægter for Dansk InkassoBrancheforening


§1

Foreningens navn er Dansk InkassoBrancheforening.

§2

Foreningens hjemsted er København.

§3

Foreningens formål er:

At varetage medlemmernes fælles interesse og fremme samarbejdet mellem medlemmerne.

At virke for en sund udvikling af inkassovirksomhed i Danmark. At samarbejde med offentlige myndigheder for at fremme medlemmernes interesser.

At repræsentere medlemmerne udadtil såvel national og internationalt, samt at være medlem af internationale organisationer af inkassovirksomheder, som skønnes hensigtsmæssigt.

At bistå medlemmerne med oplysninger, rådgivning og på andre måder.

At følge lovgivningsarbejdet og offentlige myndigheders afgørelser, afgive udtalelser til offentlige myndigheder, herunder domstole, alt vedrørende inkassospørgsmål.

At medvirke til at klienter og debitorer får en korrekt sagsbehandling af medlemmerne, bl.a. ved oprettelse af et ankenævn.

§4

Som medlemmer optages inkassovirksomheder, der har hjemsted i Danmark.

Et medlem skal være momsregistreret, have CVR-nummer og drive virksomhed på en sådan måde, at klienter får en effektiv og korrekt behandling af inkassationen af klientens udestående fordringer.

En inkassovirksomhed kan kun optages som medlem, hvis virksomheden drives på en korrekt måde samt dokumenterer solvens ved fremsendelse af årsregnskab eller, hvis et sådant ikke findes, en revisorerklæring.

Ved optagelse som medlem – samt efter ønske fra bestyrelsen – skal der fra statsautoriseret revisor / registreret revisor afgives skriftlig erklæring om, at klientmidler er konstateret til stede og i overensstemmelse med klienternes tilgodehavende, samt at klientmidlerne i øvrigt henstår på separat konto i pengeinstitut mærket klientkonto.

§5

Ansøgning om medlemskab sker ved skriftlig henvendelse, og afgørelsen træffes af bestyrelsen.

Afslag vil blive begrundet skriftligt, og kan indbringes på førstkommende generalforsamling, såfremt en skriftlig protest er foreningen i hænde senest 4 uger efter meddelelse om afslag er modtaget.

Til ansøgningen vedlægges:

a. Dokumentation for autorisation.

b. Årsregnskab og revisorberetning samt klientkontoerklæring fra revisor.

Det under b nævnte materiale skal ikke vedlægges, hvis inkassovirksomheden drejer sig om egne fordringer. Bestyrelsen orienterer på førstkommende generalforsamling om modtagne ansøgninger og eventuelle afslag.

§6

Et medlem kan idømmes bøde eller ekskluderes af foreningen i følgende tilfælde:

a. Hvis medlemmet ikke længere opfylder kravene til medlemskab eller trods pålæg ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til vedtægterne.

b. Hvis medlemmet handler i strid med foreningens interesser.

c. Hvis medlemmet søger moratorium, akkord, træder i betalingsstandsning eller erklæres konkurs. Bestyrelsen træffer bestemmelse om bødens størrelse eller et medlems eksklusion. Afgørelsen, dog ikke hvis den skyldes forhold som nævnt i c., kan indbringes på førstkommende generalforsamling, såfremt skriftlig protest er foreningen i hænde senest 4 uger efter at meddelelse om eksklusion er modtaget. Overholdes tidsfristen ikke, står bestyrelsens forslag ved magt. Logo og lignende, hvorunder foreningen og dens medlemmer optræder, må ikke anvendes af et ekskluderet medlem. Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for offentliggørelse af oplysning om et medlems eksklusion, evt. ved annoncering.

§7

Et medlem kan udmelde sig når som helst og uden varsel, men er forpligtet til at betale kontingent for hele det år, udmeldelsen finder sted. Sker udmeldelsen efter 1. september også for det følgende år.

Logo eller lignende, hvorunder foreningen og dens medlemmer optræder, må ikke anvendes af et udmeldt medlem.

§8

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årlig i København i maj måned.

Bestyrelsen indkalder til den ordinære generalforsamling med 3 ugers skriftligt varsel, bilagt dagsorden.

Medlemsforslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af marts måned.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 2 af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af foreningens medlemmer kræver det.

Bestyrelsen indkalder senest 2 uger efter kravets fremsættelse til den ekstraordinære generalforsamling med 2 ugers skriftligt varsel, bilagt dagsorden.

Foreningen har to medlemskategorier, og hvert A-medlem har 2 stemmer, og hvert B-medlem har 1 stemme. Hvert medlem har ret til at være repræsenteret på en generalforsamling af flere personer.

Medlemmer, der er i kontingent restance, har ingen stemmeret.

Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem til at repræsentere sig på en generalforsamling, men et medlem kan kun have fuldmagt fra eet andet medlem.

§9

En generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret, jf. dog nedenfor stk. 5.

Alle beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 16.

Afstemning skal ske skriftligt, hvis et medlem kræver det.

Vedtages en beslutning uden halvdelen af medlemmerne er repræsenteret, skal bestyrelsen senest 2 uger efter generalforsamlingen afholdes indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med 1 uges skriftligt varsel, bilagt dagsorden.

På denne generalforsamling kan beslutningen vedtages af de fremmødte med den stemmeflerhed, der kræves.

§10

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

a. Valg af dirigent.

b. Bestyrelsens beretning om det sidst forløbne regnskabsår.

c. Bestyrelsens forelæggelse af resultatopgørelse for det sidst forløbne regnskabsår og status til godkendelse.

d. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af budget for det løbende regnskabsår og forslag til optagelsesgebyr for nye medlemmer og årskontingent.

e. Valg af formand. Formanden vælges for 2 år.

f. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen. Medlemmerne til bestyrelsen vælges for 2 år, således at formanden og halvdelen af bestyrelsen er på valg i ulige år, og næstformanden og resten af bestyrelsen er på valg i lige år.

f. Valg af 2 suppleanter, der fungerer indtil næste generalforsamling, hvor valg er på dagsorden.

g. Valg af revisor, der fungerer indtil næste generalforsamling, hvor valg er på dagsorden.

i. Eventuelt.

Bestyrelsen beretning, regnskab og forslag til optagelsesgebyr for nye medlemmer og års- kontingent samt eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer skal følge med dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

Referat af en generalforsamling indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten og en udskrift af protokollen sendes til medlemmerne.

Bestyrelsen beretning, regnskab og forslag til optagelsesgebyr for nye medlemmer og års- kontingent samt eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer skal følge med dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

Referat af en generalforsamling indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten og en udskrift af protokollen sendes til medlemmerne.

§11

Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Dog vælges formanden af generalforsamlingen.

Et bestyrelsesmedlem vælges fra de inkassovirksomheder, der er medlem af foreningen.

Hver inkassovirksomhed, der er medlem, kan kun have et bestyrelsesmedlem.

Fratræder et bestyrelsesmedlem sin stilling hos medlemsvirksomheden eller ophører med at drive inkassovirksomhed i valgperioden, skal han give administrator meddelelse herom og samtidig udtræde af bestyrelsen.

Såfremt det udtrædende medlem er formanden, overtager næstformanden formandsposten frem til næste generalforsamling, og der udpeges en ny næstformand af bestyrelsen.

Bestyrelsesmødet indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden, men 3 af bestyrelsens medlemmer kan kræve bestyrelsesmøde afholdt.

Bestyrelsesmødet ledes af formanden og I dennes forfald af næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen, dog mindst 3 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§12

Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf en skal være formanden eller næstformand.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§13

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen udarbejder forslag til budget for det løbende regnskabsår, herunder forslag til optagelsesgebyr for nye medlemmer og årskontingent.

§14

Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamling.

§15

Bestyrelsen skal etablere et sekretariat til at forestå foreningens daglige virksomhed og løse informations- og undersøgelsesopgaver.

Sekretariatet ledes af en af bestyrelsen valgt person.

§16

Beslutning om ændring af vedtægterne og foreningens opløsning træffes af generalforsamlingen. Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer afgives til fordel for forslaget, jf. §9.

København maj 2020

Kort udgave:

1. Foreningens navn er Dansk InkassoBrancheforening.

2. Foreningens hjemsted er København.

3. Foreningens formål er:

At varetage medlemmernes fælles interesse og fremme samarbejdet mellem medlemmerne.
At virke for en sund udvikling af inkassovirksomhed i Danmark.
At samarbejde med offentlige myndigheder for at fremme medlemmernes interesser. At repræsentere medlemmerne udadtil såvel national og internationalt, samt at være medlem af internationale organisationer af inkassovirksomheder, som skønnes hensigtsmæssigt.
At bistå medlemmerne med oplysninger, rådgivning og på andre måder.
At følge lovgivningsarbejdet og offentlige myndigheders afgørelser, afgive udtalelser til offentlige myndigheder, herunder domstole, alt vedrørende inkassospørgsmål.
At medvirke til at klienter og debitorer får en korrekt sagsbehandling af medlemmerne, bl.a. ved oprettelse af et ankenævn.